Korv

0

Sinu ostukorv on tühi

 • Tere!

 • Soovitud kaubad

Andmekaitsetingimused

1. Üldsätted

1.1 Käesolevalt sätestatud andmekaitsetingimused reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja ETR1 GROUP OÜ, registrikoodiga 12741670, asukohaga Lõõtsa 12, Tallinn (edaspidi andmetöötleja).

1.2 Andmesubjekt andmekaitsetingimuste tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. Klient andmekaitsetingimuste tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.3 Andmesubjekt nõustub andmetöötleja veebipoest tellimuse tegemisel käeolevate andmekaitsetingimustega, märgistades tellimuses vastava lahtri.

1.4 Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

1.5 Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe kaudu tellimuse esitamisel ja e-posti vahendusel. Tellimuse esitamisel andmesubjekti poolt sisestatud andmesubjekti isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse müügilepingu täitmiseks ja toodete pakkumiseks andmesubjektile.

1.6 Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata andmekaitsetingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

1.7 Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse andmekaitsetingimused rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

1.8 Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 

2. Kliendi isikuandmete töötlemine ja säilitamine

2.1 Andmetöötleja töötleb järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

 • - ees- ja perekonnanimi;
 • - telefoninumber;
 • - e-posti aadress;
 • - kohaletoimetamise aadress;
 • - makseviis;
 • - pangakonto number;
 • - ostuajalugu.

Külastades veebilehte Mööbel1.ee salvestab lehekülg automaatselt järgnevad andmed: brauseri identifikaator, lehekülje külastatavuse tihedus, keskmine veedetud aeg leheküljel, vaadatud tooted.

 

2.2 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).

Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu, mis seisneb võimalike tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil ostuajaloo andmete kogumises.

 

2.3 Eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

E-posti aadressi kasutatakse uudiskirjade saatmiseks või toote kvaliteedi kohta info kogumiseks, kui klient on vastava nõusoleku andnud.

Andmeid nagu brauseri identifikaator, lehekülje külastatavuse tihedus, keskmine veedetud aeg leheküljel ja vaadatud tooted kasutatakse lehekülje sisu ja funktsionaalsuse täiendamiseks.

 

2.4 Säilitamine

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist.

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

2.5 Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks veebipoe klienditugi, volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, kaupade tootjad, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.

Andmetöötleja kohustub mitte edastama klientide isikuandmeid kõrvalistele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui isikuandmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja kliendi aadress edastatakse kauba kohaletoimetamiseks kullerile.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Tagasiside ja foto postitamisega nõustub ostja, et neid võib avaldada Mööbel1 sotsiaalvõrgustikes.

Ostetud toodete kvaliteedi hindamiseks võib pärast tellimuse kohaletoimetamist kliendiga ühendust võtta e-posti teel. Kliendil palutakse jätta tootest ülevaade ja hinnata ostetud kaupa. Selle eesmärgi täitmiseks saab ostja e-maili aadressi edastada kolmandatele osapooltele.

Kui klient on tellinud Mööbel1 uudiskirja ja oma e-posti aadressi esitanud, võidakse see edastada kolmandatele osapooltele.

Teenuse osutaja teavitab kasutajaid, et usaldab isikuandmete töötlemise järgmistele üksustele:

 • a) TestFreaks AB, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Rootsi – klientide tagasiside haldamiseks.
 • b) UAB MailerLite, Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius, Leedu – uudiskirja saatmiseks, kui klient on vastavasisulise nõusoleku andnud.
 • c) Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, United States - autentimiseks ja reklaamimiseks.
 • d) Google LLC, Mountain View, California, United States - autentimiseks ja reklaami edastamiseks.

2.6 "Mööbel1" on teie isikuandmete töötleja

Mööbel1 on Teie isikuandmete töötleja ja vastutame selle eest, et Teie isikuandmeid töödeldakse nõuetekohaselt ja kooskõlas kehtivate Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna õigusaktidega. Müüme mitme erineva kaubamärgi tooteid erinevate veebilehtede kaudu. Kogume ning töötleme Teie isikuandmeid järgmistelt veebilehtedelt.

2.7 Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt kuller ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 28.


2.8 Isikuandmeid hoitakse OVH serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks või kolmanda riigi ettevõttele, mille osas on kohaldatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46 nimetatud kaitsemeedet.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest, milleks on: andmevahetus e-poega toimub krüpteeritud ühenduse kaudu (TSL), kliendi paroole hoitakse krüpteeritult (räsid), e-kirjade saatmisel on kasutusel standardne krüpteerimine, e-poe serverite kaitseks on rakendatud tulemüüri ja asjakohast viirusetõrjet, luuakse regulaarseid varukoopiaid, mida hoitakse e-poe serverist eraldi.

 

Andmesubjekti õigused

3.1 Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis või klienditoe vahendusel. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kliendil on õigus nõuda ebaõigete, mittetäielike ja ebatäpsete isikuandmete parandamist e-kirja teel, saates oma nõude aadressil [email protected].

Parandamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

3.2 Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta kasutajakonto seadete all või teavitades sellest kliendituge e-posti teel aadressil [email protected].

3.3 Piiramine

Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

3.4 Vastuväited

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel aadressil [email protected].

3.5 Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti ([email protected]) teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 30 päeva jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

3.6 Ülekandmine

Andmesubjektil on õigus taotleda isikuandmete ülekandmist. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

3.7 Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile ([email protected]).

 

Lõppsätted

4.1 Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

4.2 Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe (https://www.moobel1.ee/) kaudu.